Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden RS Autodesign 


Artikel 1. Algemeen 
1.1 Op alle aanbiedingen van RS Autodesign zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt RS Autodesign u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan RS Autodesign aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 
1.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van RS Autodesign. 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van RS Autodesign via e-mail, internet of anderszins. 
2.2 RS Autodesign heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht. 

Artikel 3. Aanbiedingen 
3.1 Alle op de website van RS Autodesign vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan. 
3.2 Alle op de website van RS Autodesign vermelde aanbiedingen gelden zolang de goederen nog te leveren zijn. 
3.3 RS Autodesign behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. 

Artikel 4. Prijzen 
4.1 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van RS Autodesign onder voorbehoud van type of drukfouten. RS Autodesign heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. 
4.2 De producten van RS Autodesign worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. 

Artikel 5. Afbeeldingen 
5.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
5.2 Alle door of in opdracht van RS Autodesign gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van RS Autodesign en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 
5.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan RS Autodesign te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van RS Autodesign van 250,- euro per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is. 

Artikel 6. Verzending 
6.1 De producten reizen voor risico van RS Autodesign. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 
6.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen. 
6.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar RS Autodesign. 
6.4 In geval de koper bestelde producten weigert af te nemen, of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft RS Autodesign het recht u een factuur te sturen van de door RS Autodesign gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- 

Artikel 7. Betaling 
7.1 Hoofdregel is dat de betaling plaatsvindt bij aflevering (afhalen), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Andere mogelijkheden zijn verzending met vooruitbetaling per bank, of verzending onder rembours. 
7.2 Voor het geval dat RS Autodesign een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
7.3 Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan RS Autodesign verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend. 
7.4 RS Autodesign is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra RS Autodesign hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. 
7.5 De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8. Levering 
8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van RS Autodesign. 
8.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
8.3 Indien RS Autodesign gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan RS Autodesign ter beschikking heeft gesteld. 
8.4 Indien RS Autodesign een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens RS Autodesign. 

Artikel 9. Annulering 
9.1 In het geval de koper bestelde producten wilt annuleren, heeft RS Autodesign het recht u een factuur te sturen van de door RS Autodesign gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- 

Artikel 10. Garantie 
10.1 RS Autodesign staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 
10.2 Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. 
10.3 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar RS Autodesign. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal RS Autodesign deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal RS Autodesign de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen. 
10.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. 
10.5 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 

I: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. II: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht. III: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen. IV: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. V: indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. VI: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

Artikel 11. Onderzoek, reclames 
11.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
11.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan RS Autodesign te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
11.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan RS Autodesign met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is RS Autodesign gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd -kosten in rekening te brengen. 
11.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de RS Autodesign en op de wijze zoals door RS Autodesign aangegeven. 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Het eigendom van geleverde producten door RS Autodesign wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. 

Artikel 13. Handelsmerk 
13.1 De fabrieks - of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door RS Autodesign afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. 

Artikel 14. Aansprakelijkheids -beperking 
14.1 RS Autodesign aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. 
14.2 RS Autodesign is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. 

Artikel 15. Overmacht 
15.1 Indien RS Autodesign door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
15.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht -situatie dit rechtvaardigt. 
15.3 In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als RS Autodesign als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
15.4 RS Autodesign zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding 
16.1 RS Autodesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
- De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
- na het sluiten van de overeenkomst RS Autodesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
16.2 Voorts is RS Autodesign bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RS Autodesign op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien RS Autodesign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
16.4 RS Autodesign behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 17. Arbitrage 
17.1 Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en RS Autodesign zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn. 
Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg. 
18.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
18.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 

RS Autodesign 
Sluisweg 5 B
5102VA Dongen 
The Netherlands 
Tel.06-42279486 
E-mail: rsautodesign@gmail.com 
www.rsautodesign.net
K.v.K.18077582 
BTW nr NL2405.64.224.B01